FORENINGEN GRUNNLOVEN § 112

Medlemsorganisasjoner

Greenpeace Norge

Besteforeldrenes klimaaksjon

Spire

Natur og Ungdom

Forfatternes klimaaksjon § 112

Concerned Artists Norway

Concerned Scientists Norway

Concerned Students Norway

Naturvernforbundet

Changemaker

Norsk nettverk for klima og helse

WWF (støttemedlem)

KFUK-FRUM Global

Styre

Tine Larsen, leder

Erlend Tellnes, styremedlem (Greenpeace)

Nils Erik Lie (Besteforeldrenes Klimaaksjon), styremedlem

Hans Morten Haugen (Concerned Scientists), styremedlem

Andreas Randøy (Natur og Ungdom), styremedlem

Julie Rødje (Spire ), 1. varamedlem

Sigrid Bonde Tusvik, 2. varamedlem

Om oss

Vedtekter for Foreningen Grl 112

G112handlingsplan2020

G112Årsmelding2019

Personvernerklæring for Foreningen Grunnloven §112

Seminar 2017

Ole Kristian Fauchald: Om domstolene og miljøsaker

Nikolai K. Winge: Trenger Norge et eget kontroll- og overprøvingsorgan i miljøforvaltningen

Maren Esmark: Miljøklagedomstol

Tine Larsen: Miljøklagenemnd

Lenker

Klimasøksmål Arktis

Our Children’s Trust

Urgenda

Ecojustice

Hvem er vi?

Foreningen Grunnloven § 112 ble stiftet 30. september 2015.

Foreningens formål er å fremme etterlevelse av Grunnloven § 112, herunder å sikre nålevende og kommende generasjoners rett til full informasjon om miljøinngreps konsekvenser og naturmiljøets tilstand, og til å leve i en natur hvor produksjonsevne og artsmangfold er bevart.

En sentral oppgave for Foreningen er å samle kunnskap om hvilke forpliktelser Grunnloven § 112 innebærer, å bidra til å utvikle tenkningen om hvordan bestemmelsen kan nyttes i praksis overfor politikere og forvaltning, samt å utrede andre aspekter av miljøretten.Foreningen har etablert et juridisk råd hvis kompetanse er viktig i denne forbindelse.

Gjennom kunnskapsformidling og argumentasjon, og gjennom ulike former for aksjoner og bruk av rettslige virkemidler skal foreningens formål fremmes. Foreningen skal både være en vaktbikkje overfor myndighetene og et forum for faglig diskusjon i krysningspunktet mellom juss og folkelig klimaaktivisme.

Arbeid i 2019

Åpent møte med FNs Spesialrapportør for menneskerettigheter: David Boyd. Mer informasjon om tid og sted finner du her.

Arbeid i 2018

Etter at dommen i søksmålet falt i januar, og saksøkerne bestemte seg for å anke direkte til Høyesterett – som ble avslått; saken kommer for Borgarting lagmannsrett i november 2019 – var det naturlig å fortsette å undersøke på hvilken måte vi kunne støtte klimasøksmålet.

Dette skjedde blant annet gjennom deltakelse og innledning på workshopen International Law and Article 112 of the Norwegian Constitution on the Right to Environment, Juridisk Fakultet, UiO 15. mai. Noen av organisasjonene som hadde bidratt til juridiske resonnementer i forkant av søksmålet deltok. Videre arrangerte foreningen seminaret Globale konsekvenser av lokale utslipp, som ble holdt i Fritt Ord-huset i Oslo, 20. september. I tillegg til en statusgjennomgang av søksmålet fokuserte vi på global regulering av plastforsøpling. Det var ca. 35 deltakere. Det er ikke gjort spesielle framstøt for kronerulling, og selv om foreningen har en god egenkapital ved inngangen til 2019, er de første skrittene for ny kronerulling i 2019 startet.

Arbeid i 2017

I 2017 var Klimasøksmålet Arktis foreningens hovedoppgave. Igjennom året samarbeidet foreningen tett med saksøkerne og Arbeidsgruppa Klimasøksmål Arktis. Foreningen fortsatte med sin oppgave med å forvalte og utbetale innsamlede midler i samsvar med fordelingsprinsippene vedtatt av årsmøte.

Foreningen arrangerte 27. september et seminar i Fritt Ords lokaler med tittelen «Trenger Norge et faglig og uavhengig organ for miljøsaker?». Arrangementet ble holdt i samarbeid med Naturvernforbundet. Innlederne var fremtredende jurister fra det juridiske fakultet i Oslo og representanter for de større miljøorganisasjonene. Seminaret var fullsatt og brakte spørsmålet om et uavhengig miljøklageorgan på banen.

Arbeid i 2016

Klimasøksmål Arktis var hovedsak for Foreningen Grunnloven § 112 i 2016. Foreningen er ikke part, men støtter aktivt søksmålet som Natur og Ungdom og Greenpeace har reist overfor staten i den hensikt å stanse 23. konsesjonsrunde i Barentshavet. I mai 2016 delte regjeringen ut letelisenser her og åpnet dermed for oljeboring i Arktis, stikk i strid med vitenskapelige og juridiske råd, og de forpliktelser for Norge som følger av FNs klimaavtale av 2015. Organisasjonene leverte sin stevning til Oslo tingrett i oktober 2016, og i desember kom statens tilsvar.

2016 ble det varmeste året registrert på kloden og Arktis varmes mest. En bred og sterk folkebevegelse trengs for at olja i Arktis skal bli liggende, og sikre at borgernes grunnlovsfestede rett til et levelig klima blir respektert. Den bredt sammensatte Arbeidsgruppen Klimasøksmål Arktis, utgått av styret i Foreningen Grunnloven § 112, står bak klimasøksmål.no som i november 2016 samlet inn godt over 500.000 kroner til arbeidet med den kommende rettsaken. Foreningen Grunnloven § 112 forvalter de innsamlete midlene.

Oljeleting i sårbare Arktis er ikke kun et norsk anliggende, og det norske søksmålet får internasjonal oppmerksomhet. Det betraktes nå også som en del av klimakampen globalt. Klimarelaterte søksmål reises i en rekke land og representerer en ny strategi i klimakampen, og samarbeid på tvers av landegrenser vil bli viktig. Foreningen Grunnloven § 112 skal delta i internasjonal informasjonsutveksling og samarbeid med relevante organisasjoner og/eller akademiske miljøer.