FORENINGEN GRUNNLOVEN § 112

Medstiftende organisasjoner

Greenpeace

Besteforeldrenes klimaaksjon

Spire

Natur og Ungdom

Concerned Students Norway

Forfatternes klimaaksjon § 112

Concerned Artists Norway

Styre

Hans Morten Haugen, leder (Concerned Scientists)

Lise Marie Sundsbø, nestleder (Concerned Students)

Steinar Winther Christensen, styremedlem (Besteforeldrenes klimaaksjon)

Taran Grefberg, styremedlem (Spire)

Åse Rustad Kvisber, styremedlem (Concerned Students)

Torgeir Vestre, varamedlem (Natur og Ungdom)

Truls Gulowsen, varamedlem (Greenpeace)

Om oss

Vedtekter

Handlingsplan

Årsmelding

Seminar 2017

Ole Kristian Fauchald: Om domstolene og miljøsaker

Nikolai K. Winge: Trenger Norge et eget kontroll- og overprøvingsorgan i miljøforvaltningen

Maren Esmark: Miljøklagedomstol

Trine Larsen: Miljøklagenemnd

Lenker

Klimasøksmål Arktis

Our Children’s Trust

Urgenda

Ecojustice

Hvem er vi?

Foreningen Grunnloven § 112 ble stiftet 30. september 2015 og har nå følgende medlemmer: Norsk klimanettverk, Greenpeace Norge, Besteforeldrenes klimaaksjon, Natur og Ungdom, Concerned Students Juss, Spire, CAN – Concerned Artists Norway, Changemaker, Norsk nettverk for klima og helse, Concerned Scientists Norway og Naturvernforbundet. WWF Norge er støttemedlem.

Foreningens formål er å fremme etterlevelse av Grunnloven § 112, herunder å sikre nålevende og kommende generasjoners rett til full informasjon om miljøinngreps konsekvenser og naturmiljøets tilstand, og til å leve i en natur hvor produksjonsevne og artsmangfold er bevart.

En sentral oppgave for Foreningen er å samle kunnskap om hvilke forpliktelser Grunnloven § 112 innebærer, å bidra til å utvikle tenkningen om hvordan bestemmelsen kan nyttes i praksis overfor politikere og forvaltning, samt å utrede andre aspekter av miljøretten.Foreningen har etablert et juridisk råd hvis kompetanse er viktig i denne forbindelse.

Gjennom kunnskapsformidling og argumentasjon, og gjennom ulike former for aksjoner og bruk av rettslige virkemidler skal foreningens formål fremmes. Foreningen skal både være en vaktbikkje overfor myndighetene og et forum for faglig diskusjon i krysningspunktet mellom juss og folkelig klimaaktivisme.

Arbeid i 2016

Klimasøksmål Arktis var hovedsak for Foreningen Grunnloven § 112 i 2016. Foreningen er ikke part, men støtter aktivt søksmålet som Natur og Ungdom og Greenpeace har reist overfor staten i den hensikt å stanse 23. konsesjonsrunde i Barentshavet. I mai 2016 delte regjeringen ut letelisenser her og åpnet dermed for oljeboring i Arktis, stikk i strid med vitenskapelige og juridiske råd, og de forpliktelser for Norge som følger av FNs klimaavtale av 2015. Organisasjonene leverte sin stevning til Oslo tingrett i oktober 2016, og i desember kom statens tilsvar.

2016 ble det varmeste året registrert på kloden og Arktis varmes mest. En bred og sterk folkebevegelse trengs for at olja i Arktis skal bli liggende, og sikre at borgernes grunnlovsfestede rett til et levelig klima blir respektert. Den bredt sammensatte Arbeidsgruppen Klimasøksmål Arktis, utgått av styret i Foreningen Grunnloven § 112, står bak klimasøksmål.no som i november 2016 samlet inn godt over 500.000 kroner til arbeidet med den kommende rettsaken. Foreningen Grunnloven § 112 forvalter de innsamlete midlene.

Oljeleting i sårbare Arktis er ikke kun et norsk anliggende, og det norske søksmålet får internasjonal oppmerksomhet. Det betraktes nå også som en del av klimakampen globalt. Klimarelaterte søksmål reises i en rekke land og representerer en ny strategi i klimakampen, og samarbeid på tvers av landegrenser vil bli viktig. Foreningen Grunnloven § 112 skal delta i internasjonal informasjonsutveksling og samarbeid med relevante organisasjoner og/eller akademiske miljøer.